AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT Farmago

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE TARRAGONA manifesta que el domini http://www.farmago.cat/ / http://www.farmago.com/ es propietat de COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE TARRAGONA, amb CIF Q4366002F, i amb domicili a c. Enric d’Ossó, n. 1, 43005 Tarragona (Tarragona).

COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE TARRAGONA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE TARRAGONA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE TARRAGONA estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE TARRAGONA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE TARRAGONA o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE TARRAGONA.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE TARRAGONA, CIF: Q4366002F. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

En el cas de que aquesta web, en algunes ocasions amb la finalitat de disposar d’ un perfil dels seus usuaris i analitzar el servei i/o productes amb més interès, pugui utilitzar "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de L'USUARI i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que L'USUARI va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i; 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'USUARI té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE TARRAGONA ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l'establert en la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE TARRAGONA amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-li de les millores del lloc Web.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: c. Enric d’Ossó, n. 1, 43005 Tarragona (Tarragona), o bé, enviar un correu electrònic a colfarm@coft.cat

Així mateix també podrá presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de dades o ficar-se en contacte amb el delegat de protección de dades per resoldre dubtes en colfarm@coft.cat

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE TARRAGONA. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE TARRAGONA, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE TARRAGONA l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE TARRAGONA

COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE TARRAGONA no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE TARRAGONA poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el sowftare. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.


Els informem que la nostra web utilitza cookies de tercers tècniques per recopilar informació estadística dels usuaris que accedeixen a la web.
Aceptar tot. OK Més informació aquí